Exameneisen

10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020!

 10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

Kunstfilosofie
Kennis: Student heeft kennis van verschillende elementaire esthetische theorieën en hun verband met filosofische posities en hun ontwikkeling door de geschiedenis.

Vaardigheden: Student kan zijn eigen positie als kunstenaar en zijn werk (en dat van anderen) analyseren en duiden in termen van deze esthetische en filosofische posities.

Houding: De student is bereid kritisch over eigen werk en dat van anderen te reflecteren en daar op basis van inhoudelijke argumenten, met respect voor de ander, een dialoog over aan te gaan.

Essay kunstfilosofie
In het derde jaar, voor 1 mei, levert de student een A4 kunstfilosofie in. Dit essay wordt onder andere beoordeeld door de vakfilosoof van De Foudgumse School Prof. dr. Pieter Adriaans.

Kunstgeschiedenis
Globale kennis van de kunstgeschiedenis. Dit onderdeel kan mondeling getest worden tijdens het praktische examen.

Praktisch examen Basisopleiding De Foudgumse School
De student toont in minimaal 8 werken zijn/haar kennis over anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis.

Examen
Het examen wordt afgenomen door de vaste docent Peter B. van Houten (artistiek directeur), Dinie Goedhart (zakelijk directeur) en drie gerenommeerde gastdocenten. De student toont minimaal 8 werken die in overleg met de directie/en enkele gastdocenten zijn uitgezocht.

Het werk wordt beoordeeld met een cijfer. De studenten ontvangen dit cijfer direct na het examen. Dit cijfer is gebaseerd op het gemiddelde van de door de docenten en directie gegeven cijfers.

De uitslag van het examen is bindend en niet aanvechtbaar. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn is er geen mogelijkheid om in hetzelfde jaar het examen opnieuw af te leggen. Wel kun je het werk op de examendag inleveren of laten inleveren. Je ontvangt de uitslag per mail.

Kosten
Aan het examen zijn kosten verbonden. Voor 2023 is dit € 80,-. te voldoen 14 dagen voor het examen. Studenten van De Foudgumse School die gezakt zijn voor de driejarige opleiding kunnen zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het derde schooljaar. Na het herhaalde derde schooljaar bestaat de mogelijkheid om na het jaar opnieuw examen af te leggen.

Masteropleiding
De student kan de masteropleiding volgen na een goede uitslag van de gevolgde basisopleiding en de aanbeveling door de examencommissie voor het volgen van de Masteropleiding.

MasterPlus (6e jaar)
Alleen te volgen na een aanbeveling van de voltallige examencommissie.

Met de opgave voor het examen en de betaling van het examengeld accepteer je bovenstaande examenregels.

Examententoonstelling
Van studenten die meewerken aan de examententoonstelling wordt in overleg met de student door de artistiek directeur, de zakelijk directeur met enkele gastdocenten werk voor de examententoonstelling uitgezocht.

De Foudgumse School hanteert een verticale groepsopbouw met maximaal 10 studenten per klas. De lessen worden gegeven op  donderdag of vrijdag en de lesdag kan jaarlijks veranderen.

Meer informatie?
E-mail
 mail@defoudgumseschool.nl of telefoon: 0519-296219 / 0621856006