Algemene voorwaarden De Foudgumse School

10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020!

 10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

 

22-05-23

De Foudgumse School heeft op 22-05-2023 de audit van het CRKBO met goed gevolg doorstaan en staat de komende vier jaar weer geregistreerd in het CRKBO register!

Nieuw! Vrij Atelier De Foudgumse School uitsluitend voor afgestudeerde masters € 1.595,-

26-04-20
In verband met de coronacrisis zijn de algemene voorwaarden op 26-04-2020 aangevuld** 

De Foudgumse School biedt een vijfjarige opleiding, drie jaar basisopleiding en -na toelating- een tweejarige Master voor vak studenten beeldende kunst op hbo-niveau.
Eventueel aangevuld (na toelating) met een extra 6e jaar Master Plus.

Extra  Vrij Atelier(alleen voor afgestudeerde masters van De Foudgumse School). Zie opleiding.

De directie van De Foudgumse School:
Peter B. van Houten, artistiek directeur/docent
Dinie Goedhart, zakelijk directeur
Administratie: Kolkreed 1, 9154 AS Foudgum

De opleiding
De complete opleiding (eventueel voorafgegaan door ‘Kennismaking met De Foudgumse School’) duurt vijf jaar.
Een driejarige basisopleiding gevolgd door een tweejarige Master-opleiding.
Eventueel gevolgd door het extra 6e jaar ‘Master Plus’).

De tweejarige Master-opleiding kan uitsluitend gevolgd worden na een goed afgelegd examen van de driejarige basisopleiding en een gunstig advies voor het volgen van de tweejarige Master-opleiding. De examencommissie bestaat uit: de directeur/docent Peter B. van Houten, zakelijk directeur Dinie Goedhart en drie gerenommeerde beeldend kunstenaars.
De opleiding bestaat jaarlijks uit 30 lesdagen(=60 dagdelen 10.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur) volgens vaststaand rooster. Waarvan minstens 8 dagdelen wordt lesgegeven door een van de gerenommeerde gastdocenten.

Rooster
Het rooster ontvangt de student voor 1 september per e-mail. Veranderingen in het rooster worden indien mogelijk zo spoedig mogelijk doorgegeven.

Lesdagen kunnen op woensdag, donderdag of vrijdag zijn. De lesdag wordt per schooljaar bekeken. In juni is de vaste schooldag bekend.  

Vakantie
De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs in het Noorden.
Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen wordt er geen lesgegeven. Na 30 lesdagen (meestal rond mei) wordt er geen les meer gegeven maar bestaat de mogelijkheid om de zomeracademie te volgen. Zie zomeracademie.

Correspondentie
Informatievoorziening en versturen van nota’s vindt plaats via het door de student opgegeven e-mailadres.

Opzegging
Eventuele opzegging dient schriftelijk voor 1 juni 2023 te geschieden.
Opzeggen kan via e-mail
(alleen als u van de directie van De Foudgumse School een e-mail retour krijgt is deze afmelding ontvangen) Ook kun je voor 1 juni een aangetekende brief sturen.

Inschrijfvoorwaarden
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord en accepteert men de algemene voorwaarden van De Foudgumse School.

Inschrijven
Je kunt je gedurende het hele jaar inschrijven voor de opleiding aan De Foudgumse School.
Inschrijving is mogelijk door middel van het ingevuld inschrijfformulier of via e-mail mail@defoudgumseschool.nl.

Vragen
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding zullen binnen 2 dagen beantwoord zijn met uitzondering van schoolvakanties.

Inschrijfformulier

Toelating
Voor toelating tot De Foudgumse School wordt de aspirant-student uitgenodigd voor een gesprek waarbij ook de motivatie ter sprake zal komen.
De aspirant-student toont tien werken waarvan ten hoogste 5 foto’s.

Kosten toelatingsgesprek
De kosten voor het toelating/motivatiegesprek zijn € 75,-. Dit bedrag wordt vooraf overgemaakt op NL96RABO 0307850331 t.n.v. Peter B. van Houten-Foudgum.

Lesgeld
Door inschrijving voor de opleiding aan De Foudgumse School is de student lesgeld verschuldigd.

Betaling voor 1 september
De lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd als jaarlijks voor 1 juli € 300,- euro is overgemaakt en voor 1 september het volledige lesgeld is betaald. Zie ook de restitutie regeling!

Plaatsing
Plaatsing voor de opleiding geschiedt op volgorde van ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, een positieve uitslag na afloop van het motivatie/toelatingsgesprek en na ontvangst van het lesgeld. Het lesgeld wordt overgemaakt op nummer
NL 96 RABO 0307 8503 31 t.n.v. Peter B. van Houten.

Bedenktijd
In geval van inschrijving en toelating heeft de student 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de opleiding kosteloos te annuleren.

Geen restitutie
Er vindt geen restitutie, om welke reden dan ook, van het vooruitbetaalde lesgeld plaats ook niet als de student de lessen mist wegens ziekte of andere reden van afwezigheid.
Wanneer lessen wegens ziekte van de docent of weeralarm niet worden gegeven zal de directie van De Foudgumse School alles in het werk stellen om de les aan het eind van het seizoen in te halen met uitzondering van de eerste twee door ziekte van de docent of weeralarm uitgevallen lessen.

** Bij ernstige calamiteiten / crisis beslist de directie.

Wel restitutie
Wanneer de lessen gedurende de rest van het schooljaar, om welke reden dan ook, niet door de docent of gastdocenten van De Foudgumse School gegeven kunnen worden en er geen andere docent is die de lessen kan overnemen, volgt wel binnen 14 dagen restitutie van een gedeelte van het vooruitbetaalde lesgeld. Tot 1 november 50 % van het vooruit betaalde lesgeld, tot 1 januari 30 %.
De directie van De Foudgumse School houdt zich het recht voor de lessen door een andere – dan de op de website genoemde – docent te laten geven.
Het lesgeld voor het volgende studiejaar wordt jaarlijks voor 1 maart op de website www.defoudgumseschool.nl vermeld. Voor 2023-2024 is het lesgeld € 2.095, –

Opzeggen
Opzeggen voor 1 juni 2022. Na 1 juni 2022 staat de student ingeschreven voor het daaropvolgende schooljaar. Voor 1 juli is € 300,- overgemaakt en voor 1 september is het volledige lesgeld betaald.

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie van De Foudgumse School.

Materiaal
Het lesgeld is exclusief materiaal en boeken, inclusief koffie/thee.
Voor de inzet van modellen is geen extra vergoeding verschuldigd.
Bij eventueel uitgereikt materiaal berust het copyright bij de rechthebbende.

Portretrecht
De directie van De Foudgumse School maakt foto(reportage)’s van studenten tijdens de opleiding.
De foto’s kunnen door De Foudgumse School gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op o.a. de website, brochures etc.
Door inschrijving verklaart de student akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.
Tegen publicatie kan schriftelijk bezwaar gemaakt worden. De directie van De Foudgumse School zal zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Klachtenprocedure
De Foudgumse School hanteert onderstaande A, B, C-klachtenprocedure.
A. Bij een klacht dient zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met zakelijk directeur Dinie Goedhart 0519-296219/0621856006, per brief of per mail.

 1. B. Als er geen overeenstemming wordt bereikt volgt het schriftelijk indienen van de klacht gericht aan:
  De Directie van De Foudgumse School
  Kolkreed 1
  9154 AS Foudgum.
  De directie verplicht zich binnen twee weken uitsluitsel te geven.
 2. C. Klachtencommissie De Foudgumse School
  a.v. De heer B. Douma
  Swartzenbergstraat 2
  9104 HK Damwoude
  en/of
  Klachtencommissie De Foudgumse School 
  de heer J. Dekker
  Birdaarderstraatweg 26
  9101 VA Dokkum

De klachtencommissie verplicht zich binnen zes weken uitsluitsel te geven. Beide partijen gaan akkoord met de uitspraak van de klachtencommissie.
De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.
De klacht en de wijze van afhandeling wordt minimaal twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid
De directie van De Foudgumse School is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege De Foudgumse School te werk zijn gesteld of van wiens diensten door De Foudgumse School gebruik is gemaakt.
De directie van De Foudgumse School is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal of schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

Vertrouwelijkheid
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van nieuws over De Foudgumse School en zullen wij nooit aan derden bekend maken.

Aangepast privacy beleid.
De Foudgumse School respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de informatie en andere betrokkenen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt.

Uitschrijven kan via de link mail@defoudgumseschool.nl

De Foudgumse School/Atelier Van Houten
Kamer van Koophandel 01150762 0000
Kolkreed 1
9154 AS Foudgum
Telefoon: 0519-296219 – 0621856006
mail@defoudgumseschool.nl

De Foudgumse School staat geregistreerd in het register van het CRKBO 
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en is daardoor vrijgesteld van Btw.